அபிவிருத்தி பிரிவு

gzpg;ghsu; (jpl;lkply;) mtu;fSila  Nkw;ghu;itapd; fPo; eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;w mgptpUj;jp gpuptpd; %yk; fPo; Fwpg;gplg;gLfpd;w gzpfis Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.

  • mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fspy; ,ilf;fhy/ tUlhe;j mgptpUj;jp jpl;lq;fis jahu; nra;jy;.
  • tUlhe;j mgptpUj;jp jpl;lq;fis Nkw;ghu;it nra;jy;.
  • Nju;r;rp njhlu;gpy; fye;JiuahLjy;.
  • mgptpUj;jp jpl;l jug;Gfis ,izj;j topelhj;Jjy;.
  • gy;NtW nraw;wpl;lq;fspd; fPo; jpl;lq;fis jahu; nra;jy;>Nkw;ghu;it kw;Wk; Nju;r;rp gw;wpa fye;Jiuahly;