கணக்கு பிரிவு

gpujhd fzf;fhsUila Nkw;ghu;itapd; fPo;; eilKiwg;gLj;jgLfpd;w fzf;F gpuptpd; %yk; fPo; Fwpg;gplg;gLfpd;w Gyzha;T gpuptpd; fPo; Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.

  • tUlhje;j kjpg;gPL kw;Wk; tuT nryT kjpg;gPLfis jahu; nra;jy;> mDkjpf;fhf rku;g;gpj;jy;
  • tUlhe;j xJf;fPLfs; Kfhikj;Jtk;
  • nrYj;jy; gzpfs; midj;ijAk; Kd;ndLj;jy;
  • tUkhdk; Nrfupj;jy;
  • khjhe;j fzf;F mwpf;iffis jahu; nra;jy;
  • ,Wjpahd fzf;Ffis jahu; nra;jy;
  • fzf;fha;T mwpf;iffs; njhlu;gpy; flikahw;Wjy;
  • fzf;fha;T kw;Wk; Kfhikj;Jt FO $l;lq;fis Vw;ghL nra;jy;