Select Page

පාලන අංශය

සහකාර ලේකම් (පාලන) යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පාලන අංශය මගින් පහත සඳහන් කටයුතු ඉටු කරනු ලැබේ.

 • කාර්ය මණ්ඩලවල පුහුණු වැඩසටහන්
 • කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු
 • නිවාඩු පිළිබඳ කටයුතු
 • විනය කටයුතු
 • අධිකරණ කටයුතු
 • ඉඩම් කටයුතු
 • වෘත්තීය සමිති කටයුතු
 • නිල නිවාස කටයුතු
 • වාහන සම්බන්ධ කටයුතු
 • තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත යටතේ කටයුතු
 • කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම්
 • ස්ථාන මාරු කටයුතු
 • දෛනික තැපෑල