ප්‍රඥප්ති


ඌව පළාත් සභාවේ 2010 අංක 08 දරන ඌව පළාතේ සමාජ සේවා ප්‍රඥප්තිය
ඌව පළාත් සභාවේ 2011 අංක 06 දරන ඌව පළාතේ ආයූර්වේද හා දේශී්‍ය වෛද්‍ය සේවා ප්‍රඥප්තිය
ඌව පළාත් සභාවේ 2013 අංක 01 දරන ඌව පළාතේ ළමා සංවර්ධන සේවා ප්‍රඥප්තිය