අප අමතන්න

ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂක, වනිතා කටයුතු හා සමාජ සුභසාධන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
ආර්.එච්.ගුණවර්ධන මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 2222 803
ෆැක්ස්: +94 (0)552 2224 325
විද්‍යුත් තැපෑල : helthuva@sltnet.lk


 

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
එල්.එල් අනිල් විජේසිරි මහතා ලේකම්

+94-776073653

+94-55-2225485

+94-55-4396288

+94-55-2224325  
එච්.පී.ඒ.ජි. අනුරුද්ධ මහතා සහකාර ලේකම්(පාලන)

+94-718653700

+94-55-4936289

+94-55-2224325 hpaganuruddha.2006@yahoo.com
ජී.ඩබ්.එම්. චතුරංගී මෙනවිය සහකාර ලේකම්(ආයතන)

+94-713762725

+94-55-4936292

+94-55-2224325 ncweligamage@gmail.com
වෛද්‍ය අමිත සුමනසේකර මහතා සහකාර ලේකම් (වෛද්‍ය සේවා)

+94-714480787

+94-55-2223263

+94-55-2224325 amithsu@yahoo.com
ඩබ්.එම්.එන් විරසිංහ මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94-718311108/

+94-55-4936297

+94-55-2224325 wmnweerasinghe@gmail.com
ආර්.ඩබ්.ඒ.එන්.රාජපක්ෂ මහතා ගණකාධිකාරි

+94-714212160

+94-55-4936293

+94-55-2224325  
තිස්ස සුගත් බණ්ඩාර මහතා පරිපාලන නිලධාරි

+94-718473660

+94-55-4936290

+94-55-2224325  

 

Contact us

3 + 14 =