ප්‍රසම්පාදන – පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පිසු/වියළි ආහාර සැපයීම – 2024/2025 (සංශෝධිත උපදෙස්)

ඌව පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා පිසු ආහාර/වියළි ආහාර ලබාදීමේ වැඩසටහන 2024/2025 වර්ෂය සඳහා ලංසු මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබාදීම.   [ Download...