කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල 2023

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල 2023

PL – 01

 

PL – 02

 

PL – 03