ඓතිහාසික සංවර්ධනය


13 වන ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් 1987 අංක 47 දරණ පළාත් සභා පනත අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභා ක්‍රමය ස්ථාපිත කරන ලදි. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව පළාත් 09කට බෙදා පළාත් සභා පාලන ක්‍රමයක් ඇති කරන ලදි. ඒ අනුව ඌව පළාත් බදුල්ල හා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්ක ඇතුළත් වන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 26කින් සමන්විත වන පරිදි ඌව පළාත් මායිම් විය. ඌව පළාත් කෘෂිකාර්මික ජීවන රටාවකට ක්‍රියා කරන අතර විවිධ ජන කොට්ඨාශයන් ජීවත් වන අතර විවිධ සංස්කෘතීන් ද ඌව පළාත තුළ විශේෂයෙන් දක්නට ලැබේ. තවද තේ වගාව ද ඌව පළාතේ බහුල වශයෙන් දක්නට ලැබෙන අතර දෙමළ ජාතීන්ගේ ව්‍යාප්තියක් ද, ඌව පළාත තුළ විශේෂයෙන්ම දක්නට ලැබේ. තවද ඌව පළාත ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන අතර ස්වාභාව සෞන්දර්යයෙන් ද අනුන පළාතක් වශයෙන් විචාරකයින් හඳුන්වා දී ඇත.

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරන ලද පළාත් සභා ක්‍රමයට අදාළව පළාත් සභා සඳහා පහත සඳහන් ලැයිස්තු මඟින් බලතල පවරන ලදි. එම ලැයිස්තු මඟින් පවරන ලද බලතල අනුව සමගාමී ලැයිස්තුවෙන් පවරන ලද බලතල අනුව සෞඛ්‍ය විෂය පළාත් සභා වලට ද පැවරී ඇති විෂයකි.

ඒ අනුව 1988 පැවති මුල් පළාත් සභා මැතිවරණයේදී ඌව පළාතේ ප්‍රථම ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරය පර්සි සමරවීර මැතිතුමා විසින් ලබා ගත් අතර ඔහුගේ ධූර කාලය 1988.09.16 සිට 1993.03.16 දක්වා විය. එම කාලයේ සෞඛ්‍ය විෂය ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍ය යටතට පත්විය. ඒ අනුව 1988.09.16 සිට 1993.03.16 දක්වා කාලය තුළ සෞඛ්‍ය විෂයට අයත් අංශය ලෙස පරිපාලන, නීතිය හා සාමය සැලසුම් සීමා කිරීම් මුදල් අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, වෙළද කර්මාන්ත, බෞද්ධ කටයුතු පිළිබඳ අංශ ලෙස නම් කර තිබුණි.

1988 පිහිට වු මුල්ම පළාත් සභා ක්‍රමයේ නිල කාලය අවසන් වීමෙන් පසු 1993 වර්ෂයේ 2 වන පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන ලදි. එම මැතිවරණයේදී ඌව පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරය හිමිවුයේ ගරු පර්සි සමරවීර මැතිතුමාටය. 2 වන පළාත් සභාවේ එතුමන්ගේ නිල කාලය වුයේ 1993.05.27 සිට 1998.06.06 දක්වා කාල සීමාවයි. එම කාල සීමාව තුළ ඌවේ ගරු ප්‍රධාන අමාත්‍යතුමා ලෙස පත්වු ගරු පර්සි සමරවීර මැතිතුමාට නීතිය හා සාමය, මුල්‍ය, ප්‍රාදේශීය පාලනය, පළාත් පාලනය, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය, මාර්ග, ක්‍රම සම්පාදන හා ඉංජිනේරැ සේවා අංශය හිමි විය.

III වන පළාත් සභාව 1999 දී පිහිට වු අතර එහි ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරය හෙබවුයේ ගරු සමරවීර වීරවන්නි මැතිතුමා විසිනි. එතුමන්ගේ අමාත්‍යාංශය වුයේ මුදල්, නීතිය හා සාමය, පළාත් පාලන, මාර්ග, සෞඛ්‍ය,අ ධ්‍යාපන, සංස්කෘතික, තරුණ කටයුතු, ක්‍රීඩා, සමාජ සේවා හා සමුපකාර හා සැලසුම් කටයුතු ඇතුළත් අංශය හිමි විය. III වන පළාත් සභාවේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරය හෙබවු ගරු සමරවීර වීරවන්නි මැතිතුමාගේ නිල කාලය අවසන් වීමට පෙර ඇති වු දේශපාලන වෙනස්වීම මත 2001.10.26 දින සිට 2004.04.25 දක්වා කාලය තුළදී ඌව පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධුරය හිමිවුයේ ඒ.එම්.බුද්ධදාස මැතිතුමාටය. එතුමන්ට වුයේ නීතිය හා සාමය, මුදල්, පළාත් පාලන, ප්‍රාදේශීය පාලන, මාර්ග, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, ක්‍රීඩා, යටිතල පහසුකම්, සංචාරක හා සැලසුම් අමාත්‍යාංශයයි.

හතරවන පළාත් සභා පිහිටුවීමේදී ඌව පළාත් සභාවේ කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් දක්නට විය. එනම් ශ්‍රී ලංකාවේ සියඑම පළාත් සභා අතරින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හිමි අමාත්‍යවරයා වශයෙන් වෛද්‍යවරයෙකු පත්වීම, ලංකා ඉතිහා‍සයේ ප්‍රථම වරට දක්නට ලැබෙන වි‍ශේෂිත ලක්ෂණය විය. එබැවින් 4 වන පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, සමාජ සුභ සාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක යන විෂයන් ගරු අමාත්‍ය දොස්තර රෝහණ පුෂ්පකුමාර මැතිතුමාට හිමි විය.

2009.08.20 සිට 2014 දක්වා ඌව පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරය ගරු ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා ත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සහ වනිතා කටයුතු අංමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍ය ධුරය ඒ.එම් බුද්ධදාස මැතිතුමාත් දරන ලදි. 2014 වර්ෂයේ 6 වන පළාත් සභාව පිහිටුවිමේදි යළිත් ඌව පළාතේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධූරය ගරු ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමාට හිමු වු අතර සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සහ වනිතා කටයුතු අංමාත්‍යාංශය ආර් .එම්.කුමාරසිරි රත්නායක මැතිතුමාට හිමිව තිබේ.

මෙසේ වරින් වර ප්‍රධාන අමාත්‍යවරැන් හා විෂයභාර අමාත්‍යවරුන්ගේ දේශපාලන නායකත්වයට පසු වු සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සහ වනිතා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මිනිසාගේ ජීවන ක්‍රමයට සෘජුව බලපාන සේවාවන් මෙයින් සපයන අමාත්‍යාංශයන් බවට පත් වී ඇත.

“සුවය හා රැකවරණය සැමය” යන අමාත්‍යාංශයේ දැක්මට අනුගත වෙමින් දේශීය හා ‍විදේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම උපයෝගී කරගෙන කායිකව හා මානසිකව තෘප්තිමත් ජනතාවක් බිහි කිරීම හා අපචාරයට ලක්වන ළමා හා කාන්තාවන්ට සහන සැලසීම මෙහෙවර කොටගත් ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සහ වනිතා කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඌව පළාතේ ජන ජීවිතයට ඉතා සමීපව ක්‍රියාත්මක වේ. ජනතාවට සේවයක් සැපයීම සඳහා පහත පරිදි ආයතන ව්‍යුහය සේවාවන් සැපයීම මහෝපකාරි වේ.

ඉහත ආයතන පද්ධතිය හරහා ජනතාවට අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් පහත පරිදි ලබා දීමට ඌව පළාත් සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සහ වනිතා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මුලික මෙහෙයුම් ඒකකය වේ.